Tjänster

Åsa erbjuder många olika former av tjänster där tyngdpunkten ligger på organisationsutveckling, utbildning och hjälp i HR-, chefsstöd, och arbetsmiljö.  För att visa på de specifika ämnesområden som kan ingå presenteras tjänsterna under följande rubriker:

 

Utbildning och stöd till chefer

 • BAM Bättre ArbetsMiljö – Branschgodkänd arbetsmiljöutbildning
 • SAM Systematiskt Arbetsmiljö Arbete – verktyg tackla arbetets vardag systematiskt.
 • OSA Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Hälsofrämjande ledarskap
 • Riskbedömning inför förändring
 • Introduktioner
 • Rehabiliteringsprocessen
 • Dokumentation vid arbetsmiljöarbete och rehabilitering
 • Reducera stress, ohälsosam arbetsbelastning, osämja
 • Rehabiliteringsarbete i praktiken
 • Rehabilitering vid korttidsfrånvaro
 • Svåra samtal/feedback i arbetet
 • Inventera friskfaktorer, handlingsplan
 • Stress. Fakta och arbetssätt.

 

Medarbetarskap

 • BAM för medarbetare
 • Aktivt medarbetarskap
 • Friskfaktorer på jobbet
 • Vi är varandras arbetsmiljö
 • Utbildning av skyddsombud
 • Genomföra och delta i skyddsrond/arbetsmiljöundersökning
 • En arbetsmiljöfrågas väg
 • Reducera stress, ohälsosam arbetsbelastning, osämja
 • Konstruktiv kommunikation.

 

HR-stöd, chefsstöd & arbetsmiljö

 • Förändringsarbete – i praktiken
 • Introduktioner
 • Rehabiliteringsrutiner
 • Reducera sjukskrivning
 • Proaktivt och förebyggande arbete
 • Styr och stöddokument i SAM
 • Strategisk kompetensutveckling
 • Klimatundersökningar
 • Medarbetarundersökningar
 • Arbetsmiljöundersökningar
 • Årshjul och Årlig uppföljning av SAM
 • Att skriva instruktioner och rutiner
 • Uppgiftsfördelning och delegationer
 • Systemstöd för riskobservationer, tillbud och olyckor
 • Riskbedömning inför förändring

 

Arbetsmodell

Det finns olika upplägg för genomförande av uppdrag. Varje uppdrag är unikt och anpassas så att den på bästa sätt passar uppdraget och kunden.

Förstudie/analysfas Behov? Önskemål? Uppdragsgivarens önskemål och tankar tas till vara.

Förslag på åtgärder och upplägg Baserat på behov och önskemål som framkommer i förstudie och analys.

Genomförande enligt ök med löpande utvärdering och justering av exempelvis innehåll och omfattning etc…

Uppföljning Nåddes uppsatta mål? Hur kan vi arbeta vidare?